รายงานไข้หวัดใหญ่ดื้อยา กค.2559

Share

รายงานผลการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัดใหญ่
ประจําเดือน กรกฎาคม 2559
โดย ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยวิธีคัดกรองผู้มีอาการไข้ ปอดอักเสบ และอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
มีอาการรุนแรง(ปอดบวม ปอดอักเสบ) มาเพาะเชื้อและทําการตรวจวิเคราะห์โดยวิธี
1. Genotypic assay เพื่อหายีนส์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา
2. Phenotypic assay โดยการทดสอบเชื้อไวรัสกับยาต้านไวรัสในกลุ่ม
Neuraminidase inhibitor

พบว่า จากการสุ่มตัวอย่าง A/H1N1(2009) 30 ราย พบการดื้อยา 0 ราย
A/H3N2 2 ราย พบการดื้อยา 0 ราย
Influenza B 9 ราย พบการดื้อยา 0 ราย

Author Profile

CK
CKCK thaihealth
2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต
2539 วุฒิบัตร อายุรศาสตร์
เป็นคนชอบขีดเขียน ชอบท้าทาย ทำงานเป็นหมอดีๆไม่ชอบ ชอบเป็น journalist /