under my skin e1473607689667

จะสักต้องระวัง หมึกtattoo มีสารก่อมะเร็ง

webMD จะสักต้องระวัง! ตรวจพบสารโลหะ และสารก่อมะเร็ง ในหมึกที่ใช้ในการสัก ในสหรัฐและยุโรป  รายงานการตรวจพบ จากสหภาพยุโรป เกี่ยวกับสารปนเปื้อนที่ใช้ในสี…