dengue

Dengue facts 2020 WHO

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเชื้อไวรัสเด็งกี่เกิดจากยุงตัวเมียส่วนใหญ่เป็นสปีชีส์Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน)และAedes albopictusนอกจากไข้เลือดออกแล้ว ยุงเหล่านี้ยังเป็นพาหะของโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)ไข้เหลือง(Yellow fever)และไวรัสซิก้า (Zika virus)ไข้เลือดออกแพร่หลายไปทั่วเขตร้อนโดยมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง เนื่องจากมีการแพร่ของยุงไปได้มากขึ้นนั่นเองไวรัสไข้เลือดออกทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก Dengue feverในระดับตั้งแต่ไม่แสดงอาการ (อาจไม่รู้ว่าติดเชื้อด้วยซ้ำ) หรือมีไข้ ปวดเมื่อย จนถึงอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในผู้ติดเชื้อ แม้ว่าจะมีน้อยกว่าคนทั่วไป บางคนมีไข้เลือดออกรุนแรง ซึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการมีเลือดออกรุนแรงความบกพร่องของอวัยวะและ / หรือการรั่วไหลของพลาสมาตามชื่อโรค ไข้เลือดออกที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตเมื่อไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โรคไข้เลือดออกรุนแรงได้รับการยอมรับครั้งแรกในปี 1950 ในช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย ทุกวันนี้ไข้เลือดออกรุนแรงส่งผลกระทบต่อประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและละตินอเมริกาและกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่ในภูมิภาคเหล่านี้ ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสของตระกูล Flaviviridae และมีสี่สายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด…