ชายที่เป็นหมัน โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจกว่าชายที่มีบุตร

share now

การวิจัยใหม่ชิ้นหนึ่ง ค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่า ชายที่ไม่มีบุตร เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าชายที่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน

ในการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร human reproduction โดยทำการวิจัยในชายที่เป็นสมาชิกของ องค์กร AARP จำนวน 135000 คน โดยทำการศึกษาไป 10 ปี พบว่า มีชาย 10% ที่เสียชีวิตในระหว่างทำการศึกษา และ 20% มาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
เมื่อนำผู้ที่ตารยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมาวิเคราะห์ โดยการควบคุมปัจจัยอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ การสูบบุหรี่ อัลกอฮอล์ การศึกษา รายได้ และอื่นๆ พบว่า ชายที่ไม่มีบุตร มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดเพิ่มถึง 17% กว่าชายที่มีบุตร
แม้ว่าการศึกษาจะบ่งว่ามีโอกาสสูงขึ้น แต่ก็ไม่ชี้ชัดว่า การไม่มีบุตรจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่า การมีบุตรได้(หรือการไม่เป็นหมัน) น่าจะเป็นตัวป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่า และอาจเชื่อมโยงถึง ภาวะการขาดหรือบกพร่องฮอร์โมน หรือภาวะสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการไม่มีบุตร เป็นตัวก่อโรค และในทางกลับกัน ภาวะแวดล้อมของการมีบุตร อาจช่วยป้องกันการเกิดโรค ซึ่งคณะวิจัยยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีบุตร จะทำให้ชายมีพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพดีขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม คณะแพทย์ก็ยืนยันว่า ชายที่มีบุตรไม่ได้ หรือเป็นหมัน ก็อย่าเพิ่งตื่นคระหนก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งที่รอการพิสูจน์อย่างจริงจังอีกที