croup

คอตีบเทียม , croup ครู้ป (Croup/Laryngotracheobronchitis) ครู้ป (คอตีบเทียม) หมายถึงกลุ่มโรคที่มีการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนต้น (จมูกและลำคอ) ลงไปถึงทางเดินหายใจส่วนกลาง (กล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม) ทำให้มีอาการไอเสียงแหบห้าว หายใจเสียงดังครู้ป (stridor) และหายใจลำบาก สาเหตุ มีสาเหตุได้หลายอย่างเช่น 1. เชื้อไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุได้พบบ่อยที่สุด มักพบในเด็กอายุ 6 เดือน…

diabetes mellitus

diabetes mellitus หรือโรคเบาหวานนั้นเอง DM นิยามใหม่ล่าสุดของภาวะเบาหวาน คือการมีระดับน้ำตาลในเลือด มากกว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(mg/dl) หรือ 7 มิลลิโมลต่อลิตร(mmol/l) ในขณะอดอาหารมากกว่า 6 ชม. หรือ ถ้าเจาะเลือในขณะไม่อดอาหาร ได้ มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร(mg/dl) หรือ 11.1 มิลลิโมลต่อลิตร(mmol/l)