25F27E42 11E2 4E9F A26D BC6208F380F7

ไข้ มีผื่น การวินิจฉัยแยกโรค

ไข้ ร่วมกับการมีผื่น เป็นโรคอะไรได้บ้าง ไข้ ที่เป็นแบบเฉียบพลัน หรือกึ่งเฉียบพลัน และมีผื่น หรือบางทีเรียกไข้ออกผื่น มีหลากหลายลักษณะ สามารถนำลักษณะผื่นมาช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้ ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น

25F27E42 11E2 4E9F A26D BC6208F380F7

ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI acute febrile illness

ภาวะไข้เฉียบพลัน AFI Acute Febrile Illness ภาวะไข้ Fever จุดเริ่มต้นของการวัดไข้ในคนไม่แน่ชัด แต่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดคือ 1-2ศตวรรษก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งปี 1868 จึงมีการระบุอุณหภูมิคนปกติที่ 37 องศาเซลเซียส คำจำกัดความของไข้ คือ มีอุณหภูมิร่างกายเช้า ที่มากกว่า  37.2 c (98.9 F) และอุณหภูมิช่วงเย็น มากกว่า 37.7 c(99.9 F)