dm

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ขั้วโลกใต้ 2560

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สํานักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน และสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วโลกเข้าร่วมปรึกษาหารือ ในการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับจากสมาชิกห้องปฏิบัติการเครือข่าย

dm

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2017 (ปี 2560 – 2561)อัพเดต ซีกโลกเหนือ

องค์การอนามัยโลกจะจัดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก บริษัทผู้ผลิตวัคซีน