25F27E42 11E2 4E9F A26D BC6208F380F7

ไข้ มีผื่น การวินิจฉัยแยกโรค

ไข้ ร่วมกับการมีผื่น เป็นโรคอะไรได้บ้าง ไข้ ที่เป็นแบบเฉียบพลัน หรือกึ่งเฉียบพลัน และมีผื่น หรือบางทีเรียกไข้ออกผื่น มีหลากหลายลักษณะ สามารถนำลักษณะผื่นมาช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้ ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุ เช่น