ข่าวดี นักวิจัยพบภูมิต่อโควิด 19 ใน T cells แม้ตรวจไม่พบจากเทสต์ปกติ

นี่น่าจะเป็นข่าวดี นักวิจัยพบว่า คนที่แม้ตรวจภูมิ(Anyibody)ต่อโควิด เป็นผลลบ แต่มีภูมิที่ T cells นักวิจัยจากสวีเดน ตรวจสอบเลือด จากผู้เคยได้เชื้อโคโร…