hpv

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี 2560

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อ เอชพีวี (HPV human papilloma virus) เรื้อรังกระตุ้นการสร้างเซลผิดปกติ และกลายเป็นมะเร็ง ปัจจุบันเราสามารถป้องกันได้โ…