dm

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2560 influenza vaccine 2017

เป็นเรื่องปกติทุกปลายปี องค์การอนามัยโลก ประกาศสายพันธ์สำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของปีหน้าคือ 2560 แล้วครับ trivalent vaccine 2017