covid1

20 ความจริงเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส โควิด-19

20 ความจริงเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส โควิด-19 โควิด-19 หรือโรคปอดบวม อู่ฮั่น จากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 1 โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสขนาดใหญ่ และ เป็นกลุ่มใหญ่…