covid1

20 ความจริงเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส โควิด-19

20 ความจริงเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส โควิด-19 โควิด-19 หรือโรคปอดบวม อู่ฮั่น จากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 1 โคโรน่าไวรัสเป็นไวรัสขนาดใหญ่ และ เป็นกลุ่มใหญ่ ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน คล้ายมงกุฎ(Corona) จึงเรียกว่าโคโรนาไวรัส พบได้ทั้งใน คน และ สัตว์ จำนวนมาก 2 โคโรน่าไวรัส ที่เกิดโรคในคน แต่เดิมมี 6 ชนิด เป็นสายพันธุ์ที่พบดั้งเดิม ทำให้เกิดโรคหวัด และทางเดินหายใจอยู่เป็นประจำถิ่น แล้ว มี 4…